Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 8
Registr. kuupäev 15.11.10
Kaebuse osapooled Korteriühistute teemaliste meediavaidluste osapooled Narvas
Sisu vastastikused süüdistused meedias ning väljaannete tegevus nende avaldamisel-kajastamisel
ASN lahend 15.11.10 Märgukiri

MÄRGUKIRI

Avaliku Sõna Nõukogu on saanud terve rea kaebusi Narva ajalehtede kohta, kus on kajastatud konfliktseid suhteid Narva korteriühistutega tegelevate isikute vahel. Vastuolud osapoolte vahel näivad suured ja ületamatud. Konfliktidesse on kaasatud ajalehed, kes esitavad kord ühe, kord teise osapoole seisukohti. Neile reageerivad vastaspooled, süüdistades nii oponente kui ka ajakirjandusväljaandeid. Olukorrad tipnevad kaebustega Avaliku Sõna Nõukogule.

Osa kaebusi on oma lahendi lähtuvalt heast ajakirjandustavast juba leidnud, osa puhul on otsuse tegemine alles ees. Avaliku Sõna Nõukogu peab vajalikuks rõhutada, et arutades kaebust ajalehe artikli kohta, ei anna ASN arvamust konflikti osapoolte seisukohtade suhtes. ASN arutab vaid toimetuse ja ajakirjaniku tegevust konflikti kajastamisel: kuidas on selles järgitud head ajakirjandustava (s.h. ajakirjanduse eetikakoodeksit). Hinnang toimetuse tegevusele ei laiene vähimalgi määral kajastatava konflikti osapoolte seisukohtadele, mille sisu hindamiseks liiatigi puudub ASNil otsustuspädevus.

Ajakirjanduse eetikakoodeks paneb toimetusele ja ajakirjanikule kohustuse edastada materjali igakülgselt (p 1.2), eristades sealjuures selgelt uudiseid, arvamusi ja oletusi (p 4.1). Konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ja edastama nende positsioone tasakaalustatult (p 4.2). Toimetustel lasub kohustus kontrollida, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust, seda ka juhul, kui autor ei ole toimetuse töötaja (p 3.5). Kellelegi ei tohi tekitada põhjendamatuid kannatusi (p 1.5). Need on eetikakoodeksi punktid, mille alusel ASN hindab konfliktiolukordade kajastamist ajalehtedes. Ajaleht peab konfliktist kirjutades jääma neutraalsele positsioonile, andes lugejatele võimaluse teada saada kõigi osapoolte seisukohad.

Vältimaks väljaannete kaasatõmbamist vaidlevate poolte konfliktidesse, soovitab ASN ajalehtedel seda põhimõtet järgida ka nendes ˛anrides, milles eri osapoolte seisukohtade esitamine pole olnud tavapärane (näiteks intervjuu, arvamusartikkel). Seda saab teha kasvõi eraldi lisatekstina põhiartikli juures. Ajakirjandus ei tohi kaasa aidata konfliktide eskaleerimisele, mis ei ole lõppkokkuvõttes kasulik mitte kellelegi.

Prof. Epp Lauk,
esimees

JalusEsileheleTagasi